Cooperative Compliance in Sweden: A Question of Legality

Anna-Maria Hambre

Abstract


The purpose of this paper is to emphasise the importance of recognising the legal framework within which a cooperative compliance programme is to operate. This is done through the example of the Swedish cooperative compliance model, fördjupad dialog (“in-depth dialogue”), which has been described as somewhat of a failure by representatives from both academia and business. In this paper, the author points to certain legal issues that may explain why the Swedish cooperative compliance programme has not been a success. The focus is the principle of legality, laid down in Swedish constitutional law, which requires a legal basis in the law for public agency activities. The lack of legal basis has been a central part of the criticism concerning fördjupad dialog. The Swedish Tax Agency argues that there is a legal basis for fördjupad dialog, through the so-called service obligation provision in Section 6 of the Administrative Procedure Act of 2017. The author argues that, on the contrary, fördjupad dialog does not constitute a form of service under this Act. This conclusion is based on, inter alia, an analysis of the scope of the term “service”. Therefore, fördjupad dialog lacks legal basis. Since it has not been possible to find another provision laid down in the law that may constitute such a legal basis, it is the author’s conclusion that the constitutional principle of legality has not been met. Thus, the criticism concerning the fact that fördjupad dialog lacks legal basis still stands.

Keywords: fördjupad dialog, cooperative compliance, constitutional law, principle of legality, service obligation, administrative law, tax confidentiality


Full Text:

PDF

References


Alhager, M. (1999). Dispens från inkomstskatt. Göteborg, Sweden: Iustus.

Andersson, K., Fritsch, A., & Rydin, U. (2012, November 26). Skatteverket måste ut i ljuset. DI Debatt. Retrieved from https://www.di.se/artiklar/2012/11/26/debatt-skatteverket-maste-ut-i-ljuset/.

Bernitz, U., & Reichel, J. (2015). Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets nya samarbetsformer. Svenskt Näringsliv.

Björklund, G. (2011). En av Skatteverkets åtgärder för att minska skatteriskerna – fördjupad samverkan. Svensk Skattetidning 5, 435-442.

Björklund Larsen, L. (2015). SWEDEN: Failure of a Cooperative Compliance Project? FairTax Working Paper Series No. 7.

Bohlin, A., & Warnling-Nerep, W. (2007). Förvaltningsrättens grunder. Stockholm, Sweden: Norstedts Juridik.

Government Bill 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m.

Government Bill 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m.

Government Bill 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet.

Government Bill 1979/80:2 med förslag till sekretesslag m.m.

Government Bill 1985/86:80 om ny förvaltningslag.

Government Bill 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.

Hambre, A-M. (2015). Tax Confidentiality: A Comparative Study and Impact Assessment of Global Interest (Doctoral dissertation). Örebro, Sweden: Örebro University.

Hambre, A-M. (2018). Fördjupad dialog. En studie av Skatteverkets arbetsform fördjupad dialog ur ett svenskt offentligrättsligt perspektiv. Uppsala, Sweden: Iustus.

Hansson, I., Askersjö, I-L., & Landén, A. (2012, December 7). Granska oss gärna! DI Debatt. Retrieved from http://www.di.se/artiklar/2012/12/7/debatt-granska-oss-garna/.

Hellners, T., & Malmqvist, B. (2010). Förvaltningslagen med kommentarer. Stockholm, Sweden: Norstedts Juridik.

Hultqvist, A. (1995). Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen. Stockholm, Sweden: Juristförlaget.

Hultqvist, A. (2005). Skatteundvikande förfaranden och skatteflykt. Svensk Skattetidning, 302-321.

Hultqvist, A. (2016). Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen. Skattenytt, 730-748.

Kantar Sifo (2014). Myndigheterna anseende. Retrieved from https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/myndigheternas_anseende2014.pdf.

Kantar Sifo (2015). Myndigheterna anseende. Retrieved from https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/myndigheternas_anseende_2015.pdf.

Kantar Sifo (2016). Myndigheterna anseende. Retrieved from https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents

/myndigheternas_anseende_och_hur_mediebilden_p_verkar_allm_nheten_almedalen_anseendeindex_2016_tns_sifo1.pdf.

Kantar Sifo (2017). Myndigheterna anseende. Retrieved from https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifo_anseende_myndigheter_2017.pdf.

Kristoffersson, E. (2014). Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog: Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 2014. Skattenytt, 953-961.

Lind, A-S., & Reichel, J. (2014). Den svenska förvaltningsmodellen som en del av en integrerad europeisk förvaltning – en fallstudie om dataskyddsförvaltning. Förvaltningsrättslig tidskrift no. 4, 503-526.

Lodin, S-O., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C., & Simon-Almendal, T. (2017). Inkomstskatt: En läro- och handbok i skatterätt. Lund, Sweden: Studentlitteratur AB.

Nergelius, J. (2011). Constitutional Law in Sweden. The

Netherlands: Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). Study into the Role of Tax Intermediaries. Paris, France: OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2013). Co-operative Compliance: A Framework: From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance. Paris, France: OECD Publishing.

Peczenik, A. (1983). The Basis of Legal Justification. Lund, Sweden: A. Peczenik

Peczenik, A. (1995). Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. Stockholm, Sweden: Nordstedts Juridik.

Påhlsson, R. (1995). Riksskatteverkets rekommendationer: allmänna råd och andra uttalanden på skatteområdet. Uppsala, Sweden: Iustus.

Påhlsson, R. (2012a). Fördjupad samverkan/horizontal monitoring i svensk offentligrättslig miljö. Svenskt Näringsliv.

Påhlsson, R. (2012b). SKV:s projekt fördjupad samverkan i svensk offentligrättslig miljö. Skattenytt, 831-843.

Påhlsson, R. (2013). Enhanced Relationship Challenging the Swedish Model. Intertax 41(4), 252-255.

Påhlsson, R. (2014). Principer eller regler? Legalitet och likabehandling i beskattningen. Skattenytt, 554-570.

Ragnemalm, H. (2014). Förvaltningsprocessrättens grunder. Stockholm, Sweden: Jure.

Sallander, A-S. (2013). Fördjupad samverkan mellan

Skatteverket och Sveriges största koncerner. Konsekvenser av HFD:s dom rörande sekretess. Skattenytt, 777-781.

Skatteverket. (2011, March 31). Rapport: Fördjupad samverkan mellan Skatteverket och Sverige största koncerner, dnr 480-698289-10/1211.

Skatteverket. (2013). Rutin för hantering av skriftliga svar på externa frågor, dnr. 131 408 028-13/111.

Skatteverket. (2015, March 2). Riktlinjen Handläggning av skriftliga svar på externa skattefrågor, inklusive dialogsvar.

Skatteverket. (2016, June 23). Skatteverkets skrivelser, Ändrade riktlinjer för fördjupad dialog, dnr. 131-285072-16/111.

Skatteverket. (n.d.). SKV decision, dnr 480 713075-12/263.

Statens Offentliga Utredningar (SOU). 1972:15 Ny regeringsform, ny riksdagsordning betänkande.

Statens Offentliga Utredningar (SOU). 1993:55 Det allmännas skadeståndsansvar betänkande.

Statens Offentliga Utredningar (SOU). 2001:47 En handläggningslag - förfarandet hos försäkringskassorna.

Statens Offentliga Utredningar (SOU). 2003:59 Toppdomän för Sverige.

Statens Offentliga Utredningar (SOU). 2010:29 En ny förvaltningslag.

Strömberg, H., & Lundell, B. (2014). Allmän förvaltningsrätt. Malmö, Sweden: Liber.

Strömholm, S. (1996). Rätt, rättskällor och rättstillämpning; En lärobok i allmän rättslära. Stockholm, Sweden: Norstedts juridik.

Svernlöv, C., & Persson Österman, R. (2016). Corporate Social Responsibility and Corporate Taxation. Stockholm, Sweden: Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv. (2011). Beträffande Skatteverkets planerade inbjudningar till fördjupad samverkan.

Svenskt Näringsliv. (2012). Fördjupad samverkan -

Skatteverkets nya arbetsmetoder.

Wennergren, B. (1998). Den svenska modellen och grundlagen. Förvaltningsrättslig tidskrift, 1998(3-4), 97-11.

Wennergren, B. (2008). Offentlig förvaltning i arbete: Om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och kommun. Stockholm, Sweden: Norstedts Juridik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright ©  Journal of Tax Administration. All rights reserved. | Hosted by Docuracy Ltd | Powered by Open Journal Systems